Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 28 maart 2024

Gepubliceerd op: 5 maart 2024

Algemene ledenvergadering – 28 maart 2024

Beste leden,

Hierbij worden jullie door het bestuur van Zwaluw V.F.C. uitgenodigd voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering die op donderdag 28 maart 2024 om 21:00 uur gehouden zal worden in het clubhuis.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Jaarverslag van de afgelopen voetbalseizoen 2022-2023
 5. Financiële verantwoording 2022-2023 en verslag kascommissie
 6. Vaststelling van de begroting 2023-2024
 7. Benoeming kascommissie
 8. Contributie 2024-2025
 9. Stand van zaken accommodatie
 10. Ambities 2024 – 2025
 11. Aftreden bestuursleden:
 • Aftredend en herkiesbaar penningmeester Ruben Baijens;
 • Aftredend en herkiesbaar secretaris Tommy Brekelmans;
 • Aftredend en herkiesbaar bestuurslid facilitair Frank Paijmans;

Tegenkandidaten kunnen tot 10 dagen voor het begin van de algemene ledenvergadering worden ingediend bij secretaris Tommy Brekelmans (secretaris@zwaluwvfc.nl)  Bij de kandidaatstelling, die door tenminste 3 leden moet zijn ondertekend, dient een door de tegenkandidaat voor akkoord ondertekende verklaring te worden gevoegd. Zijn er geen tegenkandidaten dan vindt er geen stemming plaats en geldt de door het bestuur voorgedragen kandidaat als gekozen.

 1. Rondvraag.
 1. Sluiting.

We rekenen op de betrokkenheid en aanwezigheid van alle leden, graag tot de 28e!

Met sportieve groet,
Bestuur Zwaluw V.F.C.