• Uitnodiging algemene ledenvergadering

  Hierbij wordt u door het bestuur uitgenodigd voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering die op woensdag 19 december 2018 om 20.00 uur gehouden zal worden in het clubhuis.

   

  Agenda:

  1. Opening.
  2. Mededelingen.
  3. Vaststellen van de notulen van de vorige bijzondere algemene ledenvergadering gehouden op 16 augustus 2018.
  4. Ingekomen en uitgaande stukken.
  5. Jaarverslag.
  6. Financiële verantwoording 2017-2018 en verslag kascommissie.
  7. Vaststelling van de begroting 2018-2019
  8. Benoeming kascommissie.
  9. Stand van zaken nieuwbouw accommodatie.
  10. Verkiezing bestuursleden conform het huidige schema van aftreden:
  • Aftredend en niet herkiesbaar Voorzitter Henk Klösters.
  • Aftredend en herkiesbaar bestuurslid Algemene Zaken Frank Paijmans.

  Tegenkandidaten kunnen voor het begin van de ledenvergadering worden ingediend bij de penningmeester Ruben Baijens. Bij de kandidaatstelling, die door tenminste 3 leden moet zijn ondertekend, dient een door de tegenkandidaat voor akkoord ondertekende verklaring te worden gevoegd.

  1. Rookbeleid.
  2. Rondvraag.
  3. Sluiting.