• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering donderdag 7 april 2022

  Beste leden,

  Hierbij worden jullie door het bestuur van Zwaluw V.F.C. uitgenodigd voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering die op donderdag 7 april 2022 om 21:00 uur gehouden zal worden in het clubhuis.
   
  Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen en uitgaande stukken
  4. Jaarverslag van de afgelopen twee voetbalseizoenen
  5. Financiële verantwoording 2019-2020 en 2020-2021 en verslag kascommissie
  6. Vaststelling van de begroting 2021-2022
  7. Benoeming kascommissie
  8. Contributie 2022-2023
  9. Stand van zaken nieuwbouw accommodatie
  10. Bardienst
  11. Vanwege alle ontwikkelingen binnen de club waaronder de nieuwbouw en het opzetten van een nieuwe bestuursstructuur stelt het huidige bestuur aan de leden voor het gehele bestuur voor een nieuwe periode van drie jaren te benoemen ingaande 7 april 2022 om hiermee de continuïteit binnen de club voldoende te waarborgen. Dat betekent het volgende:
  • Aftredend en herkiesbaar voorzitter Jacco de Koning;
  • Aftredend en herkiesbaar penningmeester Ruben Baijens;
  • Aftredend en herkiesbaar secretaris Tommy Brekelmans;
  • Aftredend en herkiesbaar bestuurslid facilitair Frank Paijmans;
  • Aftredend en herkiesbaar bestuurslid CVZ Chris Keijzers;

  Tegenkandidaten kunnen tot 10 dagen voor het begin van de algemene ledenvergadering worden ingediend bij secretaris Tommy Brekelmans (secretaris@zwaluwvfc.nl)  Bij de kandidaatstelling, die door tenminste 3 leden moet zijn ondertekend, dient een door de tegenkandidaat voor akkoord ondertekende verklaring te worden gevoegd. Zijn er geen tegenkandidaten dan vindt er geen stemming plaats en geldt de door het bestuur voorgedragen kandidaat als gekozen.

  1. Rondvraag.
  2. Sluiting.

  We rekenen op de betrokkenheid en aanwezigheid van alle leden, graag tot de 7e!

  Met sportieve groet,
  Bestuur Zwaluw V.F.C.