• Contributie

  Sinds het seizoen 2013-2014 wordt de contributie jaarlijks verhoogd met het per 1 juli laatst bekende, door CBS gepubliceerde, consumentenprijsindexcijfer.

  Voor het seizoen  2020-2021 worden de contributies met gemiddeld € 8,50 verhoogd conform het besluit van de ALV en in verband met de aanstaande nieuwbouw van de accoomodatie.

  Incasso contributie
  Betaling van de jaarlijkse contributie vindt plaats middels incasso. Vóór het incasseren van de contributie stuurt Zwaluw V.F.C. u een pre-notificatie factuur, waarin de exacte datum van incasso staat vermeld, alsmede ons incassanten ID: NL41ZZZ402152890000 en uw machtigingskenmerk wat begint met BBJG222.

  De facturatie en incasso vindt plaats in de tweede helft van augustus 2020, voor aanvang van de competitie.

  Contributie per leeftijdscategorie

  Categorie Aanvullende info Bedrag
  Senioren 18 jaar en ouder € 204,00
  Walking football 60 jaar en ouder € 45,00
  Vrouwen 7 x 7 30 jaar en ouder € 65,00
  Jeugd onder 19   € 156,00
  Jeugd onder 17   € 156,00
  Jeugd onder 15   € 156,00
  Jeugd onder 13    € 140,00
  Jeugd onder 11   € 140,00
  Jeugd onder 9   € 140,00
  Jeugd onder 7 (mini's)   €  92,00
  Categorie   Bedrag
  Kledingplan (muv mini's) In bruikleen  €  14,40
  Inschrijfgeld Eénmalig €  10,00
  KNVB kosten Jaarlijks (in contributie) €  15,00
  Niet voetballende leden Steunend bondslid/trainingslid €  45,00
  Ereleden Ereleden €   --,--
  Vrijwilligers Vrijwillige bijdrage (KNVB kosten) €  15,00
  Donateurs Minimaal €  25,00

  Tijdens de ALV van december 2015 is door de leden gekozen voor volledig lidmaatschap voor alle spelers met als enige uitzondering de spelers die studeren in het buitenland.

  Door deze beslissing zijn enkele (trouwe) leden genoodzaakt te stoppen met voetballen bij Zwaluw VFC. Sommige elftallen zijn veel tijd en energie kwijt in organisatie van spelersaantallen.

  Tijdens de buitengewone ALV van 22 maart 2017 heeft CVZ een voorstel gedaan voor een alternatief lidmaatschap omdat is gebleken dat hier behoefte aan is. Dit voorstel is tweeledig; het betreft een aangepaste contributie voor reservespelers en een regeling omtrent restitutie van contributie in geval van blessureleed.

  Voorwaarden:

  • Elk seniorenelftal van Zwaluw V.F.C. heeft 15 spelers met volledig lidmaatschap, aangevuld met maximaal 5 spelers met een alternatief lidmaatschap.
  • De leider is medeverantwoordelijk en is contactpersoon en aanspreekpunt van CVZ.
  • De regeling geldt alleen voor senioren en niet-selectiespelers.

  Eisen CVZ igv reservespeler:

  • Een reservespeler geeft voor aanvang van het seizoen aan, met gegronde reden, dat hij in aanmerking wil komen voor het alternatief lidmaatschap.
  • CVZ beslist en borgt.
  • Een reservespeler met een alternatief lidmaatschap speelt maximaal 6 wedstrijden gedurende het seizoen. Mocht hij/zij meer wedstrijden spelen, dan is hij/zij verplicht dit bij CVZ te melden.
  • Een reservespeler met een alternatief lidmaatschap betaalt € 65,00 aan contributie per seizoen.

  Eisen CVZ igv blessures:

  • Speler informeert CVZ.
  • Speler wordt gezien door fysiotherapeut.
  • CVZ beslist en borgt.
  • Bij langdurig blessureleed, 6 maanden, vervalt volledig lidmaatschap en vindt restitutie plaats.
  • Zwaluw V.F.C. speelt geen actieve rol in revalidatie en herstel.

  Het alternatieve lidmaatschap is tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering op woensdag 22 maart 2017 door de leden aangenomen.

  Vragen of opmerkingen kunnen worden gesteld via CVZ@zwaluwvfc.nl